v1study.com
demo.v1study.com.

Code <html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(function(){
$("#b1").click(function(){
$("p").hide(1500,function(){
alert("Kết thúc. Thông báo này được thực hiện sau khi kết thúc hiệu ứng hoạt hoạ");
});
});
});
</script>
</head>
<body>
<button id="b1">Click =&gt; Ẩn</button>
<p>v1study.com<br />demo.v1study.com.</p>
</body>
</html>