Nhập vào một số từ 1 đến 10 (độ chính xác 0.1):
Bạn có thể nhập vào một số từ min=1 đến max=10 với độ chính xác 1 con số (vì step="0.1").
Số bạn nhập vào chỉ có thể có giá trị >= min+n*step và <=max, với n là một số nguyên >=0.
Code <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form action="http://dangtranlong.blogspot.com">
Nhập vào một số từ 1 đến 10 (độ chính xác 0.1): <input type="number" name="so" min="1" max="10" step="0.1">
<input type="submit" value="Gửi">
</form>
<p>Bạn có thể nhập vào một số từ min=1 đến max=10 với độ chính xác 1 con số sau dấu '.'.<br>
Số bạn nhập vào chỉ có thể có giá trị >= min+n*step và <=max, với n là một số nguyên >=0.</p>
</body>
</html>