Click vào nút lệnh để lấy tọa độ của bạn:


Code <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<p id="demo">Click vào nút lệnh để lấy tọa độ của bạn:</p>
<button onclick="getLocation()">Lấy tọa độ</button>
<script>
var x=document.getElementById("demo");
function getLocation(){
if(navigator.geolocation)
navigator.geolocation.watchPosition(showPosition);
else
x.innerHTML="Trình duyệt này không hỗ trợ khả năng định vị của HTML5.";
}
function showPosition(position){
x.innerHTML="Vĩ độ: " + position.coords.latitude + "<br>Kinh độ: " + position.coords.longitude;
}
</script>
</body>
</html>