Tên đăng nhập:
Trường 'Tên đăng nhập' nằm trong form 'f1' nhưng lại thuộc về form 'f2', trường 'E-mail' không nằm trong form nào nhưng lại thuộc về form 'f1'.
E-mail:
Code <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<form id="f1">
Tên đăng nhập: <input type="text" name="tendangnhap" form="f2"><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>
<form id="f2">
<input type="submit" value="Gửi">
</form>
<p>Trường 'Tên đăng nhập nằm trong form 'f1' nhưng lại thuộc về form 'f2', trường 'E-mail' không nằm trong form nào nhưng lại thuộc về form 'f1'.</p>
E-mail: <input type="text" name="email" form="f1">
</body>
</html>