Hệ thống nhớ máy tính

Code <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<img src="../images/he_thong_nho_may_tinh.png" alt="Hệ thống nhớ máy tính" srcset="../images/he_thong_nho_may_tinh.png 800w" sizes="(min-width: 600px) 1000px, 100vw" />
</body>
</html>