Linear Gradient theo hướng sang phải, bắt đầu là màu 'red', kết thúc là màu 'blue'Code <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<style>
#grad1{
height:200px;
background: linear-gradient(to right, red, blue);
}
</style>
</head>
<body>
<p>Linear Gradient theo hướng sang phải, bắt đầu là màu 'red', kết thúc là màu 'blue'</p>
<div id="grad1"></div>
</body>
</html>