Giá trị nowrap sẽ ngăn không cho xuống dòng nếu độ dài của chuỗi lớn hơn độ rộng của phần tử chứa nó.


Code <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<section style="border:green thin solid; width:16%;">Giá trị nowrap sẽ ngăn không cho xuống dòng nếu độ dài của chuỗi lớn hơn độ rộng của phần tử chứa nó.</section>
</body>
</html>